Podmínky nároku na přídavek na dítě

Přídavek na dítě je hlavní dávkou pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, který slouží k částečnému krytí nákladů, souvisejících s výchovou a výživou dítěte. Tato dávka patří mezi testované dávky. Je to dávka dítěte, proto se v rámci hodnocení plnění podmínek nároku i výše dávky zkoumá příjem dítěte a rodiny, tj. i příjem společně posuzovaných osob.

Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě. K tomuto dítěti se rovněž posuzují podmínky nároku. Za nezletilé nezaopatřené dítě podává žádost o přídavek na dítě jeho zákonný zástupce.

Přídavek na dítě náležející zletilému (od 18 let věku) nezaopatřenému dítěti se vyplácí tomuto dítěti a to od měsíce následujícího po měsíci, kdy dítě dosáhlo zletilosti. Nezaopatřené dítě může nabýt zletilosti i dnem uzavření manželství. Pokud zletilé nezaopatřené dítě není způsobilé k právním úkonům, vyplácí se přídavek na dítě jeho zákonnému zástupci.

Je-li oprávněnou osobou dítě nezletilé, vyplácí se přídavek na dítě tomu, kdo ho má v přímém zaopatření (tj. osobně o dítě pečuje). Nejčastěji jsou to rodiče, ale může to být osoba, která má dítě v pěstounské péči, nebo osoba, které bylo svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu.

Pro účely zákona o státní sociální podpoře se za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů považuje:

  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče;
  • rozhodnutí soudu o osvojení dítěte;
  • rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně právní ochranu dětí o péči budoucího osvojitele o dítě nejméně po dobu tří měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení (změna - rozhoduje OkÚ);
  • rozhodnutí soudu o ustanovení občana opatrovníkem (poručníkem);
  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče;
  • rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně právní ochranu dětí o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem;
  • rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě.

V praxi mohou nastat případy, kdy kromě standardní situace poskytování přídavku na dítě žijící v rodině rodičům nebo osobám nahrazujícím rodiče může podmínku přímého zaopatření splňovat i více osob. V tomto případě zákon ukládá těmto osobám, aby se dohodly, komu má být přídavek na dítě vyplácen. Jestliže k této dohodě nedojde, o příjemci přídavku rozhodne okresní úřad, v jehož pravomoci je rozhodnutí o poskytnutí přídavku na dítě. Tento úřad by měl zvážit okolnosti případu a určit podle konkrétních podmínek osobu, které se bude dávka vyplácet.

V případech, kdy je dítě v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládež, je přídavek na dítě vyplácen podle této zásady:

  • náleží vždy ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, bez ohledu na důvody, pro které bylo dítě v ústavu umístěno;
  • náleží osobě, která má dítě, jemuž tento přídavek náleží, v přímém zaopatření, po dobu, po kterou doba pobytu nezletilého nezaopatřeného dítěte v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež byla přerušena na dobu zahrnující celý kalendářní měsíc, přičemž přídavek na dítě této osobě vyplatí ústav (zařízení).

Výše přídavku na dítě je zákonem stanovena za kalendářní měsíc pro rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima. Výše přídavku je stanovena pevně pro dítě dle dané věkové skupiny, ve které se nachází.

Nárok na přídavek (§ 17 zákona č.117/1995 Sb.) na dítě má nezaopatřené dítě:

Věk nezaopatřeného dítěte v rodiněZměna výše přídavku na dítě od 1. ledna 2008 v Kč měsíčně při rozhodném příjmu v násobcích životního minima
do 2,4 ŽM
do 6 let500
od 6 do 15 let610
od 15 do 26 let700


Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist