Podmínky sociálního příplatku

Zrušen zákonem č 347/2010 Sb., s tím, že do konce roku 2012 platí přechodné ustanovení:

Jde-li o rodiče pečujícího alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, anebo je-li alespoň 1 z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, pak sociální příplatek náleží i po 31. prosinci 2010 podle právní úpravy platné přede dnem 1. ledna 2011, nejpozději však do 31. prosince 2012 s tím, že se pro posouzení nároku a při stanovení výše sociálního příplatku ode dne 1. ledna 2011 použijí pouze koeficienty podle § 22 odst. 1 písm. a) až c) a podle odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

Sociální příplatek je testovanou dávkou státní sociální podpory. Tato dávka je poskytovaná rodiči dítěte v závislosti na výši příjmu.

Účelem sociálního příplatku je přispět rodině na zvýšené náklady, spojené s péčí o dítě, které jsou nejčastěji vyvolány zdravotním postižením dítěte či rodičů, osamělostí rodiče (ovdovělého, rozvedeného nebo svobodného, nežijícího s druhem).

Podmínkou nároku na sociální příplatek dle § 20 zákona č. 117/1995 Sb. je, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,0. Nárok na sociální příplatek nevzniká v případě nezaopatřeného dítěte, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti a mládež.

Dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo do osobní péče poručníka dle zákona o rodině, se nezahrnuje mezi osoby společně posuzované u sociálního příplatku. Těmto dětem náleží vedle přídavku na dítě příspěvek na úhradu potřeb dítěte. I když pěstounská péče při dosažení zletilosti dítěte skončila, ale dítě nadále splňuje podmínky nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (nebo z důvodu pobírání důchodu z důchodového pojištění tento příspěvek nepobírá), sociální příplatek dítěti ani v tomto případě nenáleží.

V situaci, kdy podmínky pro nárok na sociální příplatek splňuje více osob nebo splňuje-li podmínky nároku na sociální příplatek více osob z důvodu péče o totéž dítě, náleží sociální příplatek jen jednou, a to osobě, určené na základě dohody těchto osob. Pokud se tyto osoby nedohodnou, určí okresní úřad, který o příplatku rozhoduje, které z těchto osob se sociální příplatek přizná.Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist