Odměna pěstouna

Tato odměna náleží pěstounovi za výkon pěstounské péče po dobu této péče (§40 zákona č. 117/1995 Sb.). Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte, a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok má i pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.

Nemusí se však vždy jednat o osobní péči, ale odměna pěstounovi náleží i v případě, že dítě je odňato z péče např. z důvodu předběžného opatření soudu podle §76a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Výše odměny pěstouna (§40 odst.2) činí za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené do pěstounské péče částce odpovídající součinu částky životního minima pěstouna a koeficientu 1,00. Při společné pěstounské péči manželů náleží odměna pěstouna jen jednomu.

Příklad: Odměna pěstouna činí 3 126 Kč x 1,00 = 3 126 Kč měsíčně.

Odměna pěstouna ve zvláštních případech

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu

a) 5,50, pečuje-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče, přičemž tato odměna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,50 za čtvrté a každé další dítě svěřené pěstounovi do pěstounské péče, nebo

b) 5,50, pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči svěřené mu do pěstounské péče, přičemž tato odměna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,50 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče nebo se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,75 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, jde-li o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

Odměna pěstouna podle písmen a) a b) je pro účely nemocenského pojištění plat.

Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží, jen jestliže pěstoun nebyl po celý kalendářní měsíc výdělečně činný a po celý kalendářní měsíc byly splněny podmínky uvedené v odstavci 1. Odměna pěstouna podle odstavce 1 náleží pěstounovi i po dobu dočasné pracovní neschopnosti pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho měsíce jejího trvání.

Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, a je mu proto poskytována odměna za výkon pěstounské péče podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, odměna pěstouna mu pak nenáleží.

Odměna pěstounovi nenáleží, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež (§7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§7 odst. 12).

Jestliže o dítě osobně pečuje poručník, náleží poručníkovi a dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla, ovšem při splnění stanovených podmínek. Při svěření dítěte do předpěstounské péče se poskytují dávky pěstounské péče kromě příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist