Příspěvky k hypotečnímu úvěru pro mladé

Stát poskytuje na základě vládního nařízení č. 249/2002 Sb. příspěvky ze státního rozpočtu ke splátkám hypotečního úvěru poskytnutého na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, nebo na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem včetně pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány společně s bytem nebo rodinným domem s jedním bytem a na koupi movitých a nemovitých věcí, které se na těchto pozemcích nacházejí.

Pro žadatele platí tyto podmínky:

 • v roce podání žádosti o poskytnutí příspěvků nedovrší 36 let
 • není k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, který byl zakoupen s pomocí úvěru, k němuž jsou žádány příspěvky k hypotečnímu úvěru pro mladé
 • k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků uplynuly nejméně 2 roky
  od nabytí vlastnictví k rodinnému domu s jedním bytem prvním vlastníkem; ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o byt, který vznikl změnou dokončené stavby; od nabytí vlastnictví k budově, ve které se byt nachází, prvním vlastníkem, pokud se nejedná o byt podle předchozího bodu; ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví vystavěný na základě smlouvy o výstavbě
 • byt nebo rodinný dům s jedním bytem jsou na území České republiky
Je-li žádost o poskytnutí příspěvků podána za trvání manželství žadatele, příspěvky se poskytnou, splní-li podmínky uvedené v prvních dvou bodech oba manželé.

Žádost předkládá žadatel hypoteční bance nejdříve v den uzavření smlouvy o úvěru a nejpozději v den započetí čerpání úvěru, k němuž jsou příspěvky požadovány. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jeho trvalý pobyt, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum jeho narození.

Příspěvky se poskytují příjemci nebo nabyvateli k úvěru nebo jeho části určeným na koupi bytu nejvýše do částky 800 tis. Kč, nebo na koupi rodinného domu s jedním bytem nejvýše do částky 1,5 mil. Kč. Přesahuje-li úvěr nebo jeho část určená na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem uvedené částky, příspěvky se na část úvěru přesahující tyto částky neposkytnou. Příspěvky lze poskytnout po dobu splácení úvěru, nejdéle však po dobu 10 let.

§6 jsou stanoveny podmínky a výše příspěvku připadající na měsíční splátku se poskytne ve výši, která se stanoví jako rozdíl mezi výší splátky při běžném úroku bez příspěvků podle nařízení a výší splátky při úroku sníženém o procentní body, jejichž počet závisí na průměrné sazbě úroku z objemu úvěrů hypotečních bank poskytnutých na základě nově uzavřených smluv o úvěru s příspěvky podle nařízení a na průměrné sazbě úroku z objemu úvěrů

 • poskytnutých v uplynulém roce na základě nově uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle nařízení
 • podporovaných podle nařízení, u kterých došlo v  uplynulém roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou
 • poskytnutých fyzickým osobám na základě uzavřených smluv o úvěru podporovaném podle zvláštního právního předpisu o podpoře hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu, u kterých došlo v předchozím roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou

Průměrnou sazbu úroku zveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj ve veřejných informačních prostředcích a v dálkově přístupném informačním systému. Úprava se provede vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku a činí při průměrné sazbě úroku

 • 8 % a více 4 procentní body
 • nižší než 8 % a vyšší nebo rovné 7 % 3 procentní body
 • nižší než 7 % a vyšší nebo rovné 6 % 2 procentní body
 • nižší než 6 % a vyšší nebo rovné 5 % 1 procentní bod
je-li průměrná sazba úroku nižší než 5 %, příspěvek se neposkytuje.

Po dobu čerpání příspěvků musí být koupený byt nebo rodinný dům s jedním bytem ve výlučném vlastnictví příjemce nebo nabyvatele nebo ve společném jmění příjemce nebo nabyvatele a druhého manžela; po tuto dobu musí sloužit k trvalému bydlení příjemce nebo nabyvatele. Podmínka trvalého bydlení nemusí být splněna, pokud koupený byt nebo rodinný dům s jedním bytem nelze užívat bez provedení stavebních úprav, avšak nejdéle po dobu 1 roku od vzniku vlastnického práva k bytu nebo rodinnému domu s jedním bytem.

Při přerušení splácení úvěru se výplata příspěvků pozastavuje (§8).

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist