Úvěry pro mladé rodiny do 300 tisíc Kč

Tento úvěr je určený pro žadatele, který splňuje podmínky§3 nařízení vlády č. 616/2004 Sb.:

žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let, nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let, trvale pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě a úvěr nebyl poskytnut druhému rodiči tohoto dítěte, je-li žadatel
 • státním občanem České republiky
 • občanem členského státu Evropské unie, pokud má statut pracovníka nebo podnikající osoby nebo pokud mu bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nebo
 • občanem jiného státu, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky

a podá písemnou žádost, která splňuje podmínky v §4:

 • obsahuje vždy jméno, případně jména, příjmení, adresu místa bydliště, datum narození žadatele, datum narození nezletilého dítěte, nežije-li žadatel v manželství, výši požadovaného úvěru, účel použití úvěru a doklady prokazující výši příjmu žadatele, popř. jeho manžela nebo manželky. Fond si může podle potřeby vyžádat další doklady, které slouží k posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet.

Pak má žadatel po schválení žádosti nárok na:

 • úvěr v maximální výši 300 000 Kč
 • úročení 2% úrokovou sazbou ročně, úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru
 • příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 2 let ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy
 • čerpání do 3 let ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy, celková částka úvěru se snižuje o částku, která nebyla vyčerpána do uplynutí 3 let ode dne účinnosti úvěrové smlouvy

Vymezení podmínek splatnosti, podmínek, kdy Fond může odstoupit od smlouvy, možnosti přerušení splácení a dalších situací jsou uvedeny v §6:

 • úvěr je splatný nejdéle do 20 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním, s výjimkou případů, kdy došlo k přerušení splácení. Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu 10 let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato
 • Fond odstoupí od úvěrové uzavřené smlouvy, je-li příjemce nebo nabyvatel v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné splátky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy Fondu k zaplacení, pokud mu nebylo povoleno přerušení splácení úvěru
 • požádá-li v průběhu splácení úvěru příjemce nebo nabyvatel písemně o přerušení splácení jistiny úvěru ze závažných důvodů, kterými jsou zejména ztráta zaměstnání nebo nemoc, může Fond povolit přerušení splácení nejdéle na dobu 2 let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

Převod vlastnických práv je uveden v §7, jednou z variant je situace, kdy:

 • dojde k převodu vlastnického práva k bytu získanému podle §2 písm. a) nebo podle písm. b) bodů 1 a 2, na který byl úvěr poskytnut, na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v §3 odst. 1. Nesplňuje-li nabyvatel tyto podmínky, splatí příjemce tento úvěr před převodem vlastnického práva k bytu. V případě, že vlastníkem bytu se stane manžel nebo manželka, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v §3 odst. 1 se nevyžaduje.
 • Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist