Úvěry pro mladé do 200 tisíc Kč na výstavbu bytu

Stát podporuje výstavbu bytů prostřednictvím poskytování úvěrů pro mladé na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu na základě nařízení vlády č. 97/2002 Sb..

Podmínky potřebné pro schválení žádosti o úvěr:

 1. úvěr musí být použit na:
  1. výstavbu bytu podle zákona o vlastnictví bytů,
  2. výstavbu bytu v rodinném domě, nebo
  3. změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení,
 2. žadatel nedovršil v roce podání žádosti o úvěr 36 let a není v době podání žádosti vlastníkem ani spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného domu
 3. je-li žádost o úvěr podána za trvání manželství žadatele, lze úvěr poskytnout, splní-li podmínky uvedené v předcházejícím odstavci oba manželé
 4. úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny podmínky stanovené v předchozích dvou bodech, na výstavbu
  1. bytu, jestliže podlahová plocha všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nepřesáhne 80 m2, nebo
  2. bytu v rodinném domě s jedním bytem, jestliže podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, kromě garáže, nepřesáhne 120 m2
 5. úvěr podle nařízení č. 97/2002 Sb. lze poskytnout na výstavbu bytu zahájenou na základě stavebního povolení vydaného počínaje 1. lednem 2000
 6. byt pořízený výstavbou podle nařízení musí být na území České republiky a po dobu splácení úvěru nesmí sloužit k jiným účelům než k bydlení příjemce nebo nabyvatele
 7. úvěr podle nařízení nelze poskytnout na výstavbu bytu, na který byl poskytnut úvěr z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let

Výše a podmínky čerpání úvěru:

 • úvěr lze poskytnout do výše 200 000 Kč
 • vyčerpané prostředky úvěru se úročí 3 % úrokovou sazbou ročně; úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru
 • příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 2 let ode dne účinnosti úvěrové smlouvy
 • úvěr lze čerpat do 3 let ode dne účinnosti úvěrové smlouvy; o částku, která nebyla do uplynutí 3 let vyčerpána, se celková částka poskytnutého úvěru snižuje
 • úvěr je splatný do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním; požádá-li v průběhu splácení úvěru příjemce nebo nabyvatel písemně o přerušení splácení úvěru ze závažných důvodů, kterými jsou zejména ztráta zaměstnání nebo nemoc, může Fond povolit přerušení splácení až na dobu 2 let - v takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení
 • úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úrok na účet uvedený v úvěrové smlouvě; příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky a splatit tak úvěr předčasně
 • Fond je oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy,
  1. je-li příjemce nebo nabyvatel v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a termínu a neuhradí-li tyto dlužné splátky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy Fondu k zaplacení, pokud mu nebylo povoleno přerušení splácení úvěru,
  2. nedodrží-li příjemce nebo nabyvatel vybrané podmínky stanovené nařízením
 • v případě odstoupení od úvěrové smlouvy je Fond oprávněn požadovat okamžité splacení dlužné částky a nevyplatit nevyčerpanou část úvěru; úvěrová smlouva zaniká dnem, kdy bylo příjemci nebo nabyvateli doručeno sdělení Fondu, že od smlouvy odstupuje; v případě porušení podmínek se postupuje podle zvláštního právního předpisu

Žádosti:

 • písemné žádosti o úvěr se podávají u Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly Fondu doručeny
 • žádost o úvěr obsahuje vždy jméno a příjmení, trvalý pobyt a datum narození žadatele, výši požadovaného úvěru a druh výstavby bytu zákona o vlastnictví bytů,
 • úvěr se poskytuje na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi žadatelem a Fondem
 • úvěry se poskytují v české měně
 • úvěr nelze poskytnout příjemci ani nabyvateli opakovaně; za trvání manželství lze poskytnout pouze jeden úvěr; na výstavbu bytu, na který byl podle tohoto nařízení úvěr poskytnut, nelze již další úvěr podle tohoto nařízení poskytnout
 • byt vystavěný dle nařízení musí být po dobu splácení úvěru ve výlučném vlastnictví příjemce nebo nabyvatele; pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, musí být, trvá-li manželství, byt vystavěný podle zákona o vlastnictví bytů po dobu splácení úvěru ve společném jmění manželů nebo ve výlučném vlastnictví toho z manželů, kterému byl úvěr poskytnut

Vlastnické právo je vymezeno v §7:

Dojde-li k převodu vlastnického práva na jinou fyzickou osobu k bytu, na který byl poskytnut tento úvěr, a to v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li věkové podmínky (buď nabyvatel sám svobodný, nebo oba manželé). Nesplňuje-li nabyvatel podmínky, splatí příjemce tento úvěr před převodem vlastnického práva k bytu. V případě, že vlastníkem bytu se dohodou manželů nebo po zániku manželství jiným způsobem než úmrtím manžela stane manžel, jemuž úvěr nebyl poskytnut, splnění věkových podmínek se nevyžaduje.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist