Úvěry pro mladé do 150 tisíc Kč na modernizaci bytu

Úvěr je dle nařízení vlády č. 28/2006 Sb. určen pro účely modernizace:

 • stavební úpravy nebo udržovací práce na
  • bytovém domě, nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele
  • bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele podle zákona o vlastnictví bytů, včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu, nebo
  • bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu, nebo
 • připojení bytového domu, nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního předpisu k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby

Úvěr lze poskytnout fyzické osobě - žadateli:

 • který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let
 • který nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno nezletilé dítě, nebo
 • jehož byt byl poškozen povodněmi v roce 2006
a zároveň je-li:
 • státním občanem České republiky
 • občanem členského státu Evropské unie, nebo občanem státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo občanem Švýcarské konfederace, pokud má statut pracovníka podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství nebo podnikající osoby, nebo pokud mu bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky, nebo
 • občanem jiného státu, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky

Písemné žádosti dle §5:

 • se podávají Fondu (Státní fond rozvoje bydlení) a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém jsou Fondu doručeny
 • obsahují jméno (popř. jména), příjmení a datum narození žadatele, účel, k němuž je úvěr žádán, adresu místa trvalého pobytu (příp. adresu místa povoleného pobytu v České republice, rodinný stav žadatele, jméno (popř. jména), příjmení a datum narození manželky, žije-li žadatel v manželství, jméno (popř. jména), příjmení a datum narození nezletilého dítěte, které má žadatel ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči, právní vztah žadatele k bytu, bytovému domu, rodinnému domu nebo domu s byty ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů, který má být modernizován, jedná-li se o žadatele, jehož byt byl poškozen povodněmi v roce 2006, potvrzení statutárního zástupce obce, že byt, na který může být poskytnut úvěr, byl poškozen povodní v roce 2006
 • k žádosti žadatel přiloží ověřené kopie dokladů prokazující skutečnosti uvedené výše
 • Fond si může k ověření skutečností vyžádat další doklady a dále si může vyžádat doklady k ověření schopnosti žadatele úvěr splácet
 • jsou-li splněny podmínky, vyplývají-li z předložených dokladů předpoklady pro plnění závazků z poskytnutého úvěru a má-li Fond na poskytnutí úvěru prostředky, předloží nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti a všech příslušných dokladů žadateli k podpisu návrh smlouvy o poskytnutí úvěru. Pokud Fond žádost zamítne, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody zamítnutí.

Maximální výše úvěru je stanovena na 150 000 Kč a je úročen 2% úrokovou sazbou ročně, přičemž úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru. Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 1 roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Celková částka úvěru se snižuje o částku, která nebyla vyčerpána do uplynutí 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

Zákon v §7 upravuje možnost přerušení splácení úvěrů, nejdéle však na 2 roky.

Zákon také v §8 upravuje podmínky a povinnosti při převodu vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist