Zahájení samostatné výdělečné činnosti

Za osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) se považují osoby, které:

  • vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nebo
  • spolupracují při výkonu samostatné výdělečné činnosti, tj. osoby, na které lze podle zákona o daních z příjmů rozdělit příjmy a výdaje.

Osoby, které vykonávají činnost podle autorského zákona, a osoby, které k podnikání nepotřebují žádné povolení ani být evidovány (např. profesionální sportovci), se za OSVČ považují pouze v případě, že prohlásí na OSSZ, že tuto činnost vykonávají soustavně. Pokud toto neprohlásí, nepodávají přehled z důvodu činnosti a odměny za tuto činnost nezahrnují do základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.

V roce, ve kterém OSVČ zahájila výdělečnou činnost, je povinna platit měsíční zálohy na pojistné (kromě výjimek uvedených dále), vypočtené z vyměřovacího základu 5 035 Kč, to je ve výši 1 491 Kč v roce 2007, pokud si sama nestanovila zálohy vyšší.

Měsíční zálohy na pojistné zde nemusí platit OSVČ, která:

  • nemá určen minimální vyměřovací základ (viz výše),
  • je současně zaměstnancem, zaměstnání je hlavním zdrojem jejích příjmů a samostatná výdělečná činnost jen vedlejším zdrojem. Taková osoba zaplatí pojistné do osmi dnů po podání daňového přiznání za tento rok. OSVČ, která daňové přiznání nepodává, doplatí pojistné za celý rok do 8. dubna.

Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje, pokud OSVČ měla již v předchozím roce příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, byť v jiném oboru, případně na jiný živnostenský list apod. V tom případě nejde o zahajování výdělečné činnosti, ale o další rok výdělečné činnosti.

V dalších letech samostatné výdělečné činnosti musí již platit OSVČ měsíční zálohy na pojistné (kromě výjimek uvedených dále) vypočtené z průměrného měsíčního vyměřovacího základu dosaženého v předchozím roce. Výpočet zálohy je uveden v přehledu o příjmech a výdajích, který jsou OSVČ povinny podat do 8 dnů po dni, ve kterém bylo, nebo mělo být podáno daňové přiznání. Přihlíží se jen k těm kalendářním měsícům, v nichž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána alespoň po část tohoto měsíce.

Takto vypočtené zálohy je nutno poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled a musí být placeny ve stejné výši za všechny další měsíce (kromě případu, kdy OSVČ požádala o snížení zálohy nebo kdy je placeno pojistné z minimálního vyměřovacího základu tj.minimální mzdy a ta je zvýšena) až do platby za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém je, nebo měl být podán přehled za další rok.

Zálohy nemusí platit OSVČ, která je současně zaměstnancem, zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem jejích příjmů. Taková osoba je povinna zaplatit pojistné za celý rok do osmi dnů ode dne, kdy bylo, nebo mělo být podáno daňové přiznání za příslušný rok. Osoby, které daňové přiznání nepodávají, doplatí pojistné do 8. dubna.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist