Výše záloh na důchodové pojištění

Výše zálohy se stanoví z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji, který připadá v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž byla činnost vykonávána, tj. z měsíčního vyměřovacího základu. Za měsíce, v nichž činnost nebyla vykonávána, se považují jen měsíce před zahájením činnosti a po jejím skončení.

Příklad: Zahájila-li OSVČ činnost 25. března a v roce zahájení činnosti pobírala nemocenské z pojištění OSVČ po celé tři měsíce, dělí se 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji deseti měsíci (odečítají se jen měsíce před zahájením činnosti, tj. leden a únor).

Záloha, činí 29,6 % z měsíčního vyměřovacího základu. Měsíční vyměřovací základ nesmí být nižší než čtvrtina částky osobního vyměřovacího základu, která se započítává plně a která platí k prvnímu dni měsíce, v němž se záloha platí.

Záloha nemůže být v roce 2006 placena v nižší částce než 1.394 Kč, protože od 1. ledna 2006 činí minimální měsíční vyměřovací základ 4.709 Kč.

Záloha nemůže být v roce 2007 placena v nižší částce než 1.491 Kč, protože od 1. ledna 2007 činí minimální měsíční vyměřovací základ 5.035 Kč.

Záloha, není omezena maximální výší, to znamená, že může být zaplacena, ve výši např. 100 000 Kč nebo i vyšší. Výše zálohy může být každý měsíc určena v jiné částce, jen musí být zachována její minimální výše.

Jestliže OSVČ vykonává vedlejší činnost, minimální záloha na důchodové pojištění činí 558 Kč v roce 2006 a 597 Kč v roce 2007.

Na základě žádosti OSVČ může OSSZ snížit výši zálohy na dobu tří měsíců, poté musí OSVČ podat novou žádost o snížení zálohy, pokud chce platit nižší zálohy a splňuje podmínky pro jejich snížení. OSSZ může poměrně snížit zálohu, pokud příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů připadající v průměru najeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna do konce kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení zálohy, nejméně však v období 3 měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o třetinu nižší než takový příjem v předchozím roce.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist