Povinnosti OSVČ ve zdravotním pojištění

Pokud pojištěnec vykonává samostatnou výdělečnou činnost (dále jen "výdělečná činnost"), tzn. je podle výše uvedeného osobou samostatně výdělečně činnou, má vůči své zdravotní pojišťovně podle zákona řadu povinností.

  • Je povinen nejpozději do 8 dnů ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti. Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy osoba začne provozovat činnost s cílem "mít příjem" (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na účtu atd.). Za zahájení výdělečné činnosti se naopak nepovažuje pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.
  • Je povinen odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh zákonem osvobozen.
  • Zaměstnavatel platí pojistné na zdravotní pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce a od 1. ledna 2010 je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Splatnost tedy již nebude záviset na dni výplaty mezd. Pro zaměstnavatele tím dochází ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění.
  • Za den platby pojistného po 1. 1. 2010 je považován den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny. Stejný postup je i při platbách pojistného poštovní poukázkou (tzv. složenkou). V těchto případech je posun ještě výraznější, protože držitel poštovní licence (tj. Česká pošta) je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance vedoucí účet) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.
  • Je povinen do 8 dnů po podání daňového přiznání za předchozí zdaňovací období předložit každé zdravotní pojišťovně, u které byl ve zdaňovaném období pojištěn, vyplněný formulář PŘEHLED o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Současně s PŘEHLEDEM je povinen předložit i doklad o dni podání daňového přiznání a doplatit ve stejné lhůtě případný nedoplatek pojistného. I pojištěnec, je-li osobou samostatně výdělečně činnou, ale podle zvláštního předpisu není povinen podávat daňové přiznání, je povinen podat PŘEHLED do 8. dubna roku následujícího po roce, za který se PŘEHLED podává. Jedná-li se o pojištěnce (osobu samostatně výdělečně činnou), který účtuje v hospodářském roce, je povinen vždy do 31. března kalendářního roku oznámit své zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude daňové přiznání podávat, pokud ho podává po 31. březnu.
  • V případě opravy v daňovém přiznání je povinen do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k oprav daňového přiznání, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byl ve zdaňovaném období pojištěn, opravný PŘEHLED a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné.
  • Na vyžádání zdravotní pojišťovny je povinen předložit účetní doklady, které jsou potřebné k provedení kontroly odvodu pojistného.
  • Pokud osoba samostatně výdělečně činná změní zdravotní pojišťovnu, je povinna předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist