Aktualizováno: 31.01.2019

Platba pojistného na zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ

Od 1. 1. 2019 činí minimální záloha na pojistné 2 208 Kč (13,5 % z částky 16 349,50 Kč, což je 50 % z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017, které jsou vynásobené koeficientem 1,0843; částka 2 207,1825 Kč se zaokrouhlila na celé koruny nahoru). Částka 2 208 Kč představuje minimum a nevrací se ani v případě dosažení ztráty za rozhodné období.

Zálohu ve výši 2 208 Kč musí poprvé za leden 2019 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2019) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2019 samostatnou výdělečnou činnost..

Platba pojistného na zdravotní pojištění:

  • výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu.
  • výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat.
  • pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
  • pojistné, zálohy, penále, pokuty, nedoplatky a přeplatky se platí v české měně:

a) bezhotovostním převodem z účtu plátce vedeného u banky na účet příslušné zdravotní pojišťovny; variabilním symbolem je zpravidla rodné číslo pojištěnce.

b) v hotovosti poštovní poukázkou, variabilní symbol zpravidla je rodné číslo plátce pojistného, poukázky jsou k dispozici v příslušné zdravotní pojišťovně.

Za den platby se podle zákona považuje:

  • u bezhotovostních převodů den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného;
  • u plateb v hotovosti den, kdy banka, pošta nebo jiná oprávněná osoba hotovost převzala.

Splatné závazky je plátce pojistného povinen uhrazovat v pořadí:

1. pokuty,

2. penále,

3. nejstarší nedoplatky pojistného.

Pokud plátce pořadí nedodrží, může jeho platby v tomto pořadí použít zdravotní pojišťovna. O takovém postupu plátce informuje.

Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno jiné než příslušné zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána pod nesprávným variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné za nezaplacené ve stanovené lhůtě.

Osoby samostatně výdělečně činné platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného.

Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Z toho vyplývá, že není možno si pojistné předplatit na více měsíců. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného za příslušný rok je vždy splatný do 8 dnů ode dne odevzdání „přehledu o příjmech a výdajích“. Za rok 2018 musí být přehled odezván nejpozději 2. 5. 2019, při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín o tři měsíce prodlužuje. Informace o podávání Přehledu zde.) U osob, které daňové přiznání nepodávají, je doplatek splatný do 8. dubna.

Výši pojistného je OSVČ povinna si sama vypočítat a pojistné se zaokrouhluje vždy na korunu nahoru.

Pokud byla OSVČ během roku pojištěna u několika zdravotních pojišťoven (změnila v průběhu roku zdravotní pojišťovnu), musí odvést těmto pojišťovnám poměrnou část pojistného podle doby pojištění u každé pojišťovny.

Zálohy na pojistné i doplatky pojistného poukazují OSVČ na bankovní účet příslušné zdravotní pojišťovny.

Variabilním symbolem pro platby OSVČ je zpravidla rodné číslo plátce pojistného, případně zvláštní číslo, které bylo plátci přiděleno zdravotní pojišťovnou.

Vyplnění čísla účtu zdravotní pojišťovny a variabilního symbolu na platebním příkazu do banky nebo na poštovní poukázce je nutno věnovat velkou pozornost. Jejich chybné vyplnění může vést k úhradě jinému subjektu než příslušné zdravotní pojišťovně nebo k chybnému přiřazení platby plátci pojistného, případně i k vyměření penále.

Přehled změn pro OSVČ pro rok 2019

2018 2019
Průměrná výchozí mzda 29 979 Kč 32 699 Kč
Stanovený koeficient 1,0612 1,0843
Všeobecný vyměřovací základ 28 250 Kč 30 156 Kč
Minimální vyměřovací základ měsíční 14 989,50 Kč 16 349,50 Kč
Minimální záloha na pojistné 2 024 Kč 2 208 Kč


Tisknout

Vyjednáme vám nejvýhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím