Aktualizováno: 7. 8. 2018

Důchodové pojištění OSVČ

Od 1. ledna 2004 jsou OSVČ, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost, povinné platit důchodové pojištění po dobu, po kterou tuto činnost vykonávají.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce

a) vykonávala zaměstnání a příjem ze zaměstnání, kterého v kalendářním roce dosáhla, činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou, která platí k 1. lednu kalendářního roku, za který se posuzuje účast osoby samostatně výdělečně činné na pojištění,

b) měla nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu,

c) měla nárok na výplatu příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu,

d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo civilní službu,

e) byla nezaopatřeným dítětem nebo

f) byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí.

Od 7. května 2004 zde patří i osoba samostatně výdělečně činná, která

a) má v kalendářním roce nárok na výplatu částečného invalidního důchodu,

b) má v kalendářním roce nárok na rodičovský příspěvek.

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž po celý měsíc byla vykonávána samostatná výdělečná činnost a současně trvaly skutečnosti uvedené výše; jestliže samostatná výdělečná činnost byla vykonávána jen po část kalendářního měsíce, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud po tu část kalendářního měsíce, po kterou byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, tyto skutečnosti současně trvaly. Výše příjmu ze zaměstnání dosaženého v kalendářním roce není přitom rozhodná pro posouzení, zda se samostatná výdělečná považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

OSVČ je v kalendářním roce účastna pojištění po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhl v kalendářním roce alespoň rozhodné částky.

Rozhodná částka činí 2,4násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Minimální měsíční vyměřovací základ činí u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou činnost 2 998 Kč v roce 2018 (2 824 Kč v roce 2017).
Minimální měsíční vyměřovací základ činí u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou činnost 7 495 Kč v roce 2018 (7 058 Kč v roce 2017).

Jestliže OSVČ v kalendářním roce vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, stanoví se příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti tak, že se příjem ze samostatné výdělečné činnosti dosažený v kalendářním roce po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž alespoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. Za výkon samostatné výdělečné činnosti a vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pro účely stanovení příjmu nepovažuje kalendářní měsíc:

- v němž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ,

- popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu)

- nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění OSVČ.

Rozhodná částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Rozhodná částka se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění OSVČ. Dvanáctina uvedená ve větě první se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

OSVČ, která dosáhne příjmu zakládajícího povinnou účast na důchodovém pojištění, nepodává přihlášku k účasti. Účast jí vznikne na základě přehledu.

Přihláška k účasti na důchodovém pojištění může být podána kdykoliv v průběhu kalendářního roku, za který se podává, a v následujícím roce až do podání přehledu, včetně dne jeho podání. Podáním přihlášky vzniká účast na důchodovém pojištění povinně v těch měsících, v nichž byla činnost vykonávána (ode dne zahájení do dne ukončení činnosti, resp. od 1.1. do 31.12., byla-li činnost vykonávána po celý rok).

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist