Marnotratnost v manželství bude důvodem ke zrušení společného jmění

Nový občanský zákoník, který bude s největší pravděpodobností platit od ledna 2014, mění také pravidla společného jmění manželů. I když právě nepomýšlíte na manželství či dokonce rozvod, je dobré se předem připravit.

Tentokrát se budeme věnovat smluvenému režimu (jak se budou moci snoubenci, či manželé předem dohodnout na oddělení majetku) a režimu založenému na rozhodnutí soudu (jakým způsobem bude společné jmění spravováno).

Režim smluvený

Stejně jako stávající pravidla, i nový občanský zákoník (NOZ) dovoluje manželům, případně i snoubencům vstupujícím do manželství, upravit si svůj majetek odlišně od zákonného režimu. Snoubenci či manželé (v takovém případě modifikace nepůsobí zpětně) se mohou dohodnout na tom, že:

  • budou mít oddělená jmění - to znamená, že cokoli jeden z manželů nabude, získává do svého výlučného vlastnictví, přičemž s majetkem může volně nakládat, aniž by potřeboval souhlas druhého manžela;
  • vyhradí vznik společného jmění až ke dni zániku manželství - tuto možnost obsahuje i dosavadní právní úprava, ale v praxi není moc využívaná. Znamená to, že při uzavření manželství společné jmění nevznikne a vznikne až v okamžiku zániku manželství. Jeho obsahem bude majetek nabytý manžely za trvání manželství, ovšem pouze za předpokladu, že v den zániku manželství je stále ve vlastnictví jednoho z manželů. "Pokud si tedy jeden z manželů během trvání manželství ze mzdy naspořil na automobil a stále jej vlastní, bude auto v okamžiku zániku manželství součástí společného jmění, které je nutné vypořádat. Pokud bude chtít auto ještě před zánikem manželství prodat a peníze za ně použít pro sebe, klidně tak může učinit, protože SJM zatím nevzniklo a manžel tedy nepotřebuje souhlas manželky," vysvětluje Tomáš Pelikán z advokátní kanceláře Pelikán, Krofta, Kohoutek;
  • rozšíří či zúží rozsah - v případě rozšíření mohou do společného jmění patřit i věci zákonem jinak vyloučené (například věci sloužící osobní potřebě). Naopak zúží-li manželé společné jmění, věci, které by do něho jinak spadaly, budou manželé nabývat do svého výlučného vlastnictví (může jít například o mzdu).

Smlouvou můžete také uspořádat majetek pro případ, že by manželství zaniklo. Dojde-li k rozvodu, předejdete tak mnohdy nepříjemným a vleklým majetkovým sporům. Pokud by šlo o takové uspořádání, že důvodem zániku manželství bude smrt jednoho z manželů, považuje se v této části smlouva za smlouvu dědickou.

Oproti současné právní úpravě nový občanský zákoník výslovně stanoví, že výše uvedené smlouvy nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Problém je, že zatím neexistuje judikatura, která by toto ustanovení vykládala.

"Mohlo by jít o situaci, kdy by byl smluvený režim upraven výrazně jednostranně. Tak, že by jednoho z manželů znevýhodňoval natolik, že by nebyl schopný dostát své zákonné vyživovací povinnosti," domnívá se Tomáš Pelikán a dodává, že zatím nelze předjímat, jestli to je i situace, dopadající například na případy, kdy je společné jmění zúženo na příjmy každého zvlášť - matka bude s dětmi na mateřské, tím pádem nebude mít žádný příjem a pak se s otcem, který po celou dobu vydělává, rozvedou.

Nově bude zaveden veřejný seznam

V současné době jsou manželské smlouvy vedeny Notářskou komorou v Centrální evidenci manželských smluv. Ta však slouží pouze pro účely dědického řízení.

"Nově by měl být zavedený veřejný seznam, do něhož se na návrh jednoho z manželů (je-li tak ve smlouvě ujednáno), případně na návrh obou, bude zapisovat, v čem si manželé dohodli režim odchylný," upozorňuje advokát a dodává, že pouze v případě, že tyto odchylky budou zapsané ve veřejném seznamu, bude modifikace společného jmění účinná vůči třetím osobám. Tohle ustanovení by mělo chránit třetí osoby (například věřitele), které s jedním z manželů vstupují do smluvního vztahu.

Příklad: Manželé Horákovi krátce po svatbě uzavřenou smlouvu, podle níž budou mít oddělená jmění a nechají ji zapsat do veřejného seznamu. Po několika letech pan Horák propadne hazardu a zadluží se. Jelikož je modifikace zapsaná ve veřejném seznamu, nemusí se paní Horáková obávat o svůj majetek, protože věřitelé (čili třetí osoby) se s jejich majetkovým režimem mohli seznámit. Pokud by ale manželská smlouva Horákových v seznamu zapsaná nebyla, nebude vůči věřitelům účinná (nebudou se jí muset řídit) a mohli by se domáhat zaplacení i po paní Horákové.

Režim založený rozhodnutím soudu

Podle dosavadní právní úpravy mohl soud ze závažných důvodů na návrh jednoho z manželů společné jmění zúžit. NOZ rozšiřuje soudní pravomoc v této oblasti - připouští i případné zrušení společného jmění, je-li pro to závažný důvod.

V zákoně je přitom výslovně uvedeno, jaké situace mají být vždy považovány za závažný důvod pro zúžení či zrušení společného jmění. Jsou to:

  • manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu (oproti tomu takovým důvodem není existence vymahatelného dluhu, který svojí výší přesahuje hodnotu výhradního jmění manžela). "Zatím není judikatura, ale pravděpodobně se bude jednat o situace, kdy jeden z manželů má napříkad dluh ve výši 200 tisíc korun a výlučný majetek ve stejné výši, jeho věřitel však požaduje zajištění, které svou hodnotou tento majetek manžela převyšuje, třeba zřízení zástavního práva na rodinný dům, jenž náleží do společného jmění," vysvětluje advokát;
  • manžela lze považovat za marnotratného. Například ve velkém množství nakupuje nepotřebné věci;
  • manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Například sází na dostizích.

V případech, kdy se nenajdou tak závažné důvody, aby soud přistoupil k zúžení nebo zrušení společného jmění, nabízí NOZ soudcům nově možnost rozhodnout na návrh jednoho manžela, jakým způsobem bude společné jmění spravováno. "Takové řešení může být praktické například v situaci, kdy jeden z manželů opakovaně splácí dluhy za svého bratra, čímž své rodině způsobuje finanční potíže," vysvětluje Tomáš Pelikán. Stejně může soud postupovat i v případě, že je společné jmění již zúženo (rozhodující je fakt, že společné jmění existuje).

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti smlouvou nezúžíte

Jako ve všem, i tady opět existují výjimky. Ani smlouvou, ani rozhodnutím soudu nelze změnit, nebo vyloučit zákonné uspořádání týkající se obvyklého vybavení rodinné domácnosti. To bude podle NOZ podřízené zvláštnímu právnímu režimu a nadále nebude patřit do společného jmění.

"Za zmínku stojí, že se tato změna netýká jen společných jmění nově vznikajících, ale i těch již existujících," upozorňuje právník. V momentě, kdy začne nový občanský zákoník platit, se tedy ze zákona fakticky změní obsah všech společných jmění.

Obvyklým vybavením rodinné domácnosti je podle NOZ soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, jde tedy o běžný nábytek, zařízení domácnosti (lednička, pračka, sporák, kuchyňská linka, sedací souprava, postele).

"Jestli daná věc do obvyklého vybavení domácnosti patří, bude tedy záležet na konkrétní situaci. Přihlížet by se mělo zejména ke složení rodiny, její finanční situaci, i k potřebám jednotlivých členů," uvádí Tomáš Pelikán a vysvětluje:

"Zvláštní právní režim obvyklého vybavení rodinné domácnosti spočívá v tom, že podle nové právní úpravy není pro tuto kategorii rozhodné, zda věc patří do vlastnictví obou manželů nebo jednoho z nich. V obou případech je třeba k nakládání s věcí souhlas druhého manžela (nejde-li o věc zanedbatelné hodnoty)."

Příklad: Pan Dušek ještě před svatbou vlastnil set jídelního stolu a židlí (nešlo o starožitnost). Za trvání manželství tento set bez vědomí své manželky prodal. Protože nejde o věc zanedbatelné hodnoty, musel by mít k takovému jednání její souhlas a manželka se může dovolat neplatnosti právního jednání manžela.

Nejsme rozvedeni, ale nežijeme spolu

NOZ také řeší osud věcí, které patří do obvyklého vybavení rodinné domácnosti v situaci, kdy manželé spolu nežijí. V takovém případě má manžel, který opustí rodinnou domácnost, právo požadovat, aby mu bylo vydáno to z vybavení, co náleží výhradně jemu. "Pokud však jeho věc potřebuje společné nezletilé dítě, toto právo mu nový zákoník nepřiznává," upozorňuje advokát.

Příště se budeme věnovat posílení ochrany třetích osob, vypořádání majetku při rozvodu a zodpovíme na dotazy čtenářů týkající se nových pravidel pro společné jmění manželů.


Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist