Rok 2015: Velký přehled daňových novinek pro zaměstnance i podnikatele

Jako každý rok nás čekají změny v daních. Některé pomohou zvláště rodinám s dětmi a pracujícím důchodcům. Jiné nepotěší, zejména podnikatele, kteří uvádějí výdaje paušálem.

Některé změny začaly platit už letos, ale protože byly schváleny až během roku, určitě se vyplatí si je připomenout.

1. Sleva na poplatníka i pro pracující důchodce

Na základě nálezu Ústavního soudu mohou důchodci uplatnit slevu na poplatníka i zpětně od roku 2013, kdy jim byla zrušena. Pro následující roky zůstává sleva v platnosti. Jak na to, si přečtěte v článcích Daňová sleva pro důchodce už platí, Praktický návod a O daňovou slevu i přeplatek musíte požádat.

2. Sleva za „školkovné“

Už za rok 2014 si uleví všichni rodiče, kteří měli své děti ve školkách a dalších pečujících předškolních zařízeních. „V daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele budou moci uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných příspěvků předškolnímu zařízení, a to v maximální výši 8 500 korun na jedno dítě,“ uvádí Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Pro příští rok už budou moci odečíst částku 9 200 korun na jedno dítě, protože se zvýší minimální mzda. Jak se sleva počítá a kdo na ni má nárok, čtěte zde.

Další novinky začnou platit od 1. ledna 2015. Zaměstnancům se projeví už ve výplatě za leden, podnikatelé změny zohlední při podávání daňového přiznání.

3. Limity na paušály pro podnikatele

Limity paušálů

  • 80 % - 1 600 tis. Kč
  • 60 % - 1 200 tis. Kč
  • 40 % - 800 tis. Kč
  • 30 % - 600 tis. Kč

„Omezení výdajových paušálů se dotkne především živnostníků a řemeslníků, kteří dosud využívali neomezené paušály 60 a 80 procent. OSVČ, které danily příjmy z pronájmu 30procentním paušálem, a profese jako lékař, advokát, daňový poradce, které spadají pod 40procentní paušál, už své stropy dříve měly,“ říká Blanka Štarmanová.

Nový limit pro nejvyšší, 80procentní paušál, nyní je 1,6 milionu korun, pro 60procentní pak 1,2 milionu korun.

Stanovená nejvyšší hranice vždy odpovídá příslušnému procentu z příjmů ve výši dvou milionů korun.

4. Vyšší slevy na více dětí

Slevy na děti

  • 1. dítě: 13 404 Kč/rok; 1 117 Kč/měsíc
  • 2. dítě: 15 804 Kč/rok; 1 317 Kč/měsíc
  • 3. dítě: 17 004 Kč/rok; 1 417 Kč/měsíc

Lepší daňové zvýhodnění pocítí všechny rodiny s dvěma a více dětmi. Sleva na první dítě sice zůstává stejná jako letos ve výši 1 117 korun měsíčně, ale na druhé dítě už rodič získá o 200 korun navíc, a na třetí si polepší dokonce o 300 korun. Musí však zaměstnavateli sdělit, že slevu na první, druhé, třetí nebo další dítě uplatňuje.

„A to tím způsobem, že podepíše nový vzor č. 24 Prohlášení poplatníka k dani (takzvané růžové prohlášení), který je připraven na uplatnění slev na druhé, třetí a další dítě,“ radí Blanka Štarmanová.

Pokud mají manželé například tři děti, z nichž první a třetí dítě studuje a prostřední studium již ukončilo, může jeden z manželů uplatnit slevu na první dítě a druhý z manželů si uplatní slevu na druhé dítě vztaženou na své třetí dítě. U druhého dítěte, které nestuduje, nárok nevzniká.

Pokud by studovaly všechny tři děti, může si jeden z manželů uplatnit slevy i dvě. Slevy lze libovolně kombinovat a pořadí dětí je možné volit bez ohledu na jejich skutečné datum narození. Více čtěte v článku Příští rok si rodiny s dětmi polepší.

5. Životní pojištění jako odečitatelná položka

Zpřísňují se podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u životního pojištění. Odečíst z daňového základu částku zaplacenou na životní pojištění už nebude možné uplatnit u soukromého životního pojištění, pokud pojistná smlouva umožňuje částečné výběry vložených peněž.

Pro zachování daňově výhodného režimu je třeba u stávajících smluv uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě, a to do 1. dubna 2015. Nedojde-li k úpravě podmínek, nebude dále možné uplatňovat osvobození příspěvků zaměstnavatele ani uplatňovat zaměstnancem zaplacené příspěvky jako položku odčitatelnou od základu daně.

Pokud ukončíte smlouvu předčasně, budete muset podat daňové přiznání a v něm dodanit osvobozený příjem, to znamená příspěvky zaměstnavatele za předchozích 10 let (týká se ale jen příspěvků poskytnutých od ledna 2015) a také dodanit odečty uplatněné v předchozích 10 letech.

6. Osvobození příjmů z bezúročných půjček a darů

Od 1. ledna 2015 bude majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, výpůjčce a výprose osvobozeným příjmem. S novými pojmy operuje nový občanský zákoník.

„Osvobození tohoto majetkového prospěchu u příjemce-příbuzného jak v linii přímé i vedlejší, druha či družky nebo obmyšleného, je absolutní bez limitu, u ostatních poplatníků pak pouze pokud tyto příjmy v úhrnu od téhož poplatníka za zdaňovací období nepřekročí 100 tisíc korun,“ říká manažerka daňového poradenství Ivana Stibůrková ze společnosti KPMG.

V případě bezúročných zápůjček (dříve půjček) zaměstnancům je osvobození limitováno úhrnnou výší jistiny 300 tisíc korun.

Nově se bude limit 15 tisíc korun za rok pro osvobození příležitostných bezúplatných příjmů (darů) u více darů od téhož poplatníka vztahovat na celkovou hodnotu darů. Letos se počítá limit pro osvobození za každý jednotlivý dar. „To znamená, že vám mohl někdo dát třeba dvakrát 10 tisíc korun a celých 20 tisíc bylo osvobozených, protože hodnota jednoho daru nedosáhla 15 tisíc korun, zatímco v roce 2015 bude celá částka 20 tisíc zdanitelným příjmem,“ upozorňuje Ivana Stibůrková.

Nově také budete muset oznámit finančnímu úřadu přijetí osvobozeného příjmu, který přesahuje pět milionů korun. „Oznámení musíte podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy 1. dubna, nebo při spolupráci s daňovým poradcem 1. července následujícího roku, a to i v případě, že nemáte povinnost podávat přiznání k dani z příjmů,“ uvádí Blanka Štarmanová.

A když to neuděláte, můžete dostat pokutu. „Pokuty za neoznámení mohou dosahovat výše 0,1 procenta z neoznámeného příjmu při splnění povinnosti dodatečně bez výzvy, 10 procent z příjmu při oznámení po výzvě a 15 procent z příjmu, pokud nedojde k oznámení ani na výzvu. Případně lze uložit i pokutu za neplnění povinností nepeněžité povahy nově až do výše půl milionu korun,“ doplňuje Ivana Stibůrková.

7. Důchod bude danit více penzistů

Dani z příjmu fyzických osob podléhá pouze část důchodu nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Od ledna 2015 se minimální mzda zvýší na 9 200 korun, proto budou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny pravidelně vyplácené důchody až do částky 331 200 korun (odpovídá měsíční penzi 27 600 korun).

Od 1. ledna 2015 se v souvislosti se zdaněním starobních důchodů vrátí legislativa ke stavu, který platil do roku 2012: pokud senior dosáhne dalšího zdanitelného příjmu mimo důchod vyššího než 840 tisíc korun za rok, zdanit bude muset i celý svůj starobní důchod, který by jinak danit nemusel.

„Do limitu 840 tisíc korun se započítává součet příjmů podle § 6 (zaměstnání) a dílčích základů daně podle § 7 (samostatná výdělečná činnost) a § 9 (pronájem) zákona o dani z příjmů, přičemž se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy, u kterých je daň z příjmu vybírána srážkou,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Příklad: Paní Nováková je v důchodu a k němu si přivydělává jako OSVČ. Za rok 2014 i 2015 bude mít stejný zisk z podnikání (příjmy minus výdaje) ve výši 900 tisíc korun. Letos má měsíční penzi 14 342 korun, příští rok bude mít díky valorizaci 14 592 korun. Jaký bude výpočet daně?

  • 2014: Její penze se vejde do ročního limitu, nedaní se. Neplatí ještě omezení o nezdanitelném přivýdělku do 840 tisíc korun za rok, proto zaplatí pouze 15procentní daň z podnikání, která je po odečtení slevy na poplatníka 110 160 korun.
  • 2015: Její penze se sice vejde do ročního bezdaňového limitu, ale pouze v případě, že by k důchodu neměla další příjem nad 840 tisíc korun za rok. Protože si paní Nováková přivydělala 900 tisíc, bude muset zdanit nejenom zisk z podnikání, ale také celou roční penzi. Zaplatí tedy celkem daň ve výši 136 425 korun, což je o 26 265 korun víc než za rok 2014.

8. Změny v zákoně o DPH

Zavádí se druhá snížená sazba DPH ve výši 10 procent, která se vztahuje na léky, knihy a hudebniny a nezbytně nutnou dětskou výživu. „Teoreticky by tato změna mohla vést ke snížení konečných cen, ale obchodníkům přibude administrativa a je pouze na nich, zda snížený odvod na DPH promítnou do snížení cen, nebo zvýší svůj zisk. Obávám se, že změnu koneční spotřebitelé příliš nepocítí,“ míní Blanka Štarmanová.

Z pohledu firem se novinky v DPH dotknou především poskytovatelů elektronických služeb, telekomunikačních a vysílacích služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. U nich se nově stanoví místo plnění ve státě příjemce služby. „Prakticky to znamená, že při poskytování uvedených služeb nepodnikatelům v EU mají povinnost odvádět DPH v režimu takzvaného jednotného správního místa (Mini one stop shop), nebo se registrovat jako plátce DPH ve všech členských státech EU, do kterých je služba dodávána,“ vysvětluje Blanka Štarmanová.

A měly by platit i další významné změny, které postihuje novela zákona o DPH. Ta je však v ohrožení, Senát ji totiž vrátil poslancům a bude nyní na nich, zda se všechno stihne do konce roku schválit. Samozřejmě nesmí chybět ani podpis prezidenta.

U dodávek vybraného zboží by například měla umožnit uplatnění takzvaného režimu přenesení daňové povinnosti, tedy postupu, kdy DPH není zahrnována do ceny, ale je odváděna odběratelem. Tento postup se na základě již připraveného návrhu vládního nařízení měl od 1. ledna 2015 uplatnit u dodávek obilovin a technických plodin, kovů, mobilních telefonů, integrovaných obvodů, výpočetní techniky a videoherních konzolí.

„Projednávaná novela rozšiřuje také okruh výrobků, které by měly podléhat druhé snížené sazbě DPH, o mlýnské a některé další výrobky určené pro bezlepkovou dietu. Pokud by diskutovaná novela nebyla schválena před koncem roku, k rozšíření by nedošlo,“ uvádí Petr Toman, partner ve společnosti KPMG a dodává, že nepřijetí navrhované úpravy od 1. ledna 2015 by také vedlo ke snížení hodnoty obratu pro předepsanou registraci osob povinných k dani na 750 tisíc korun.

Kontrolní hlášení pro DPH, tedy soupisy daňových dokladů k jednotlivým položkám daňového přiznání, vstoupí v platnost až od 1. ledna 2016. „Kontrolní hlášení bude třeba podávat výhradně elektronicky, a to každý měsíc i v případě čtvrtletních plátců DPH. Elektronická evidence tržeb by měla být uvedena do praxe také až během roku 2016,“ doplňuje Blanka Štarmanová.

9. Přehledy pro ČSSZ dále i na papíře

Novelou zákona o daních z příjmů se stává dobrovolnou elektronická komunikace v oblasti sociálního zabezpečení mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři. To znamená, že ti, kteří zatím nedokážou elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. ledna 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.

„Smyslem elektronické komunikace s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky,“ říká ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun a dodává, že ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají.

10. Dodanění závazků

Dlužník je povinen zvýšit základ daně o neuhrazené závazky, které jsou více než 30 měsíců po splatnosti. Toto ustanovení se týká závazků vzniklých po 1. lednu 2015. Pro závazky, které vznikly před tímto datem, bude platit lhůta stará, tedy 36 měsíců.

11. Solidární zvýšení daně se bude platit z vyššího příjmu

Stále platí 15procentní sazba daně z příjmu. Ti, kdo mají vysoké příjmy, musí už od loňska platit i sedmiprocentní solidární zvýšení daně.

Za rok 2014 se odvádí solidární zvýšení daně z ročního příjmu nad 1 245 216 korun, pro rok 2015 se solidární daň bude platit až z příjmu nad 1 277 328 korun. U zaměstnanců se příjmem rozumí roční hrubá mzda.

A je tu ještě jedna změna. Oproti loňskému roku daňové přiznání za rok 2014 (v roce 2015) musí podat pouze zaměstnanec, kterému se o solidární zvýšení daně zvyšuje daň na roční bázi, a nikoliv i ten, jehož příjem byl solidárním zvýšením daně zatížen pouze v průběhu roku.

12. Prominutí penále a úroku z prodlení

Do daňového řádu se znovu dostává institut prominutí penále a úroku z prodlení na žádost daňového subjektu. U poplatníků, u nichž více než 50 procent základu daně tvoří dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, se pokuta za pozdní podání daňového přiznání snižuje na desetinu.

„Neznamená to však, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o prominutí může požádat a bude mu automaticky prominuto. Vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí. K postupu orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu bude vydán metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, který bude publikován ve Finančním zpravodaji,“ doplňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.


Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist