Co je dobré vědět o nároku na výplatu sirotčího důchodu

Někteří studenti, kteří pobírají sirotčí důchod, obdrží během letních měsíců od České správy sociálního zabezpečení rozhodnutí o jeho odejmutí. Konec školního roku je tradičně obdobím, kdy ČSSZ kontroluje trvání nároku na tuto dávku. V letošním roce ověří nárok u přibližně 16 tisíc sirotků.

Na otázky spojené se sirotčím důchodem a doložením nároku na tuto dávku odpovídá Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Fakta

  • Sirotčí důchod v Česku pobírá přes 46 tisíc dětí.
  • Průměrná výše sirotčího důchodu dosahuje 5 635 korun.
  • Průměrný věk sirotků je 17 let.

Zdroj: ČSSZ, k 31. březnu 2013

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice. Jde také o studium na středních a vysokých školách v cizině, ovšem jen tehdy, pokud je podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice. Pokud tuto podmínku sirotek splňuje, prokáže ji tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu.

Jak má student postupovat, když například bude pokračovat ve studiu na jiné škole?

Pokud sirotek ukončil studium a bude v následujícím školním či akademickém roce pokračovat ve studiu jinou formou nebo na jiné škole, předloží nové potvrzení o studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po předchozím přerušení studia. Potvrzení může student doložit opožděně, když škola vydá potvrzení až po zápisu ke studiu, a proto není potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky. ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období automaticky doplatí.

Kam je třeba potvrzení odevzdat?

Potvrzení o studiu je třeba zaslat přímo České správě sociálního zabezpečení, zároveň je potřeba uvést číslo jednací, pod kterým je sirotčí důchod evidován. Potvrzení je možné také předat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze pak prostřednictvím Pražské a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení. Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, potvrzení však musí obsahovat informaci, o jaké studium se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium ukončeno.

Co dělat, když studium skončí dřív?

Pak je zákonnou povinností poživatele sirotčího důchodu tuto skutečnost ohlásit písemně do osmi dnů ČSSZ. Poživatel sirotčího důchodu má v takovém případě ze zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.

Náleží sirotčí důchod při podnikání nebo po uzavření manželství?

Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního (prezenčního) studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že poživatel důchodu nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění. Ani uzavření manželství výplatě sirotčího důchodu nebrání, pokud trvá soustavná příprava na budoucí povolání a sirotek nedosáhl věku 26 let.


Zdroj: www.idnes.czTisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist