Aktualizováno: 7.10.2012

Důchodový systém po reformě

Nový důchodový systém je postavený na třech důchodových pilířích:

I. pilíř - Průběžný systém financování

Tento pilíř zůstává principielně stejný, pouze v případě účasti v II. pilíři dojde ke změně umístění 3% pojistného na důchodové pojištění, které je odváděno ze mzdy.

Výše důchodu vyplácená z prvního pilíře je pak ovlivněna opět v případě účasti na druhém pilíři.

II. pilíř - Důchodové fondy penzijních společností (zákon č. 426/2011 Sb.)

Druhý pilíř se zakládá na vyvedení 3% z pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (v současnosti odvádí zaměstnavatel 21,5% a zaměstnanec 6,5%) s podmínkou přidání dalších 2% ze mzdy. Jinými slovy je zaměstnanci umožněno převést 3% z průběžného systému do svého spoření.

Účast na tomto pilíři je dobrovolná. Vstoupit do něj je možné do dovršení věku 35 let. V období do 30.6.2013 do něj mohou vstoupit občané bez ohledu na věk. Náklady na uzavření smlouvy nesmí překročit 500 Kč.

Důchodové fondy

Důchodový fond investuje prostředky účastníka do aktiv přípustných podle § 46 až 49 při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním podle tohoto zákona.

Penzijní společnost, která provozuje důchodové spoření, vytvoří a obhospodařuje 4 důchodové fondy, a to (§43):

 • důchodový fond státních dluhopisů (§46) s předpokládaným výnosem 2 - 3%,
 • konzervativní důchodový fond podle (§47) s předpokládaným výnosem 3 - 4%,
 • vyvážený důchodový fond podle (§48) s předpokládaným výnosem 4 - 7%,
 • dynamický důchodový fond podle (§49) s předpokládaným výnosem 5 - 7%.

Důchodový fond investuje prostředky účastníka do aktiv přípustných podle § 46 až 49 při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním podle zákona.

Strategie spoření (§11)

 • Účastník ve smlouvě o důchodovém spoření určí strategii spoření, kterou může kdykoliv ve spořící době měnit (za poplatek, nejvýše však 500Kč).
 • Penzijní společnost je povinna účastníkovi nabídnout strategii spoření, kdy se rozložení prostředků účastníka v jednotlivých důchodových fondech mění v závislosti na věku účastníka podle předem stanoveného plánu.
 • S výjimkou prostředků účastníka umístěných v důchodovém fondu státních dluhopisů, a pokud účastník nevyužije možnosti podle odstavce 5, je penzijní společnost povinna zabezpečit, aby
  • 10 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu,
  • 9 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 20 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,
  • 8 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 40 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,
  • 7 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 60 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,
  • 6 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu nebo ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 80 % hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v konzervativním důchodovém fondu,
  • 5 let před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění byly veškeré prostředky účastníka umístěny v konzervativním důchodovém fondu.

Druhy důchodů

Z pojistné smlouvy o pojištění důchodu vzniká při splnění podmínek stanovených zákonem nárok na:

 • doživotní starobní důchod,
 • doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let,
 • starobní důchod na dobu 20 let, nebo
 • sirotčí důchod na dobu 5 let.

Rizika

Při podepsání smlouvy na II. pilíř se občan zaváže k doživotnímu odvádění 2%, resp. k odvádění 2% ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění po dobu existence II. pilíře. V případě, že by došlo ke zrušení II. pilíře, budou veškeré peníze z něj bezpochyby převedeny do I. průběžného pilíře.

III. pilíř - Doplňkové penzijní pojištění (zákon č. 427/2011 Sb.)

Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě.

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření mezi účastníkem a penzijní společností dnem stanoveným v této smlouvě.

Penzijní společnost shromažďuje peněžní prostředky do účastnického fondu z (§63)

 • příspěvků účastníků,
 • příspěvků zaměstnavatelů,
 • státních příspěvků,
 • prostředků účastníků převedených z jiných účastnických fondů a
 • prostředků účastníků převedených z transformovaných fondů podle §176.

Státní příspěvek (§14) je:

 • ve výši 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč, je-li výše měsíčního příspěvku účastníka 300 až 999 Kč,
 • ve výši 230 Kč, je-li výše měsíčního příspěvku účastníka 1 000 a více Kč.
Srovnání státních příspěvků u vybraných částek úložek v Kč
Vlastní úložkaStátní příspěvekStátní příspěvek od 2013
100500
200900
30012090
400140110
500150130
600150150
700150170
800150190
900150210
1000 a vyšší150230
Pozn. nová výše státních příspěvků se bude týkat i současných smluv.

Výhody

U nových účastnických fondů zůstanou zachovány státní příspěvky, daňové úlevy i možnost příspěvku zaměstnavatele.

Účastnický fond

Účastnickým fondem se rozumí (§93):

 • fondem kolektivního investování investiční fond nebo podílový fond podle zákona upravujícího kolektivní investování,
 • standardním fondem kolektivního investování fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie,
 • speciálním fondem kolektivního investování fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie,
 • zahraničním fondem kolektivního investování zahraniční právnická osoba nebo soubor majetku bez právní subjektivity srovnatelné s fondem kolektivního investování,
 • zahraničním standardním fondem kolektivního investování zahraniční fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie a který má povolení orgánu dohledu jiného členského státu,
 • zahraničním speciálním fondem kolektivního investování zahraniční fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie,

Druhy dávek

Prostředky účastníka se použijí na výplatu těchto dávek (§19):

 • starobní penze na určenou dobu (§22),
 • invalidní penze na určenou dobu (§22),
 • jednorázové vyrovnání (§24),
 • odbytné (§25),
 • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi (§23),
 • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (§23).

Vypovězení smlouvy

Účastníkem (§6)

Účastník může smlouvu o doplňkovém penzijním spoření kdykoliv vypovědět. Smlouva o doplňkovém penzijním spoření nesmí stanovit výpovědní dobu delší než 2 kalendářní měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícím po dni doručení výpovědi.

Penzijní společností (§7)

Penzijní společnost může smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vypovědět účastníkovi, který

 • po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rozporu se smlouvou o doplňkovém penzijním spoření nebo tímto zákonem nezaplatil příspěvek účastníka, pokud byl účastník nejméně 30 dnů přede dnem odeslání výpovědi na právo penzijní společnosti vypovědět smlouvu písemně upozorněn,
 • porušil povinnost sdělit penzijní společnosti rodné číslo, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno, pak číslo pojištěnce vedeného v registru pojištěnců,
 • při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající podstatný vliv na vznik nároku na poskytování státního příspěvku nebo na dávky z doplňkového penzijního spoření nebo který zamlčel skutečnosti, které jsou rozhodné pro uzavření smlouvy.

Některé změny oproti právní úpravě platné do 31.12.2012

 • Omezení investiční strategie fondu nebude tak přísné. Bude možné volit z několika strategií. Šanci na vyšší zisk však bude vyvažovat to, že některé roky mohou být pro klienty nově i ztrátové. Peníze akcionářů a klientů fondu budou důsledně odděleny a v nejhorším budou klienti i se svými úsporami převedeni k jinému fondu, proto není nutné se obávat, že by klient přišel o naspořené peníze.
 • Pokud člověk na konci spoření zvolí doživotní penzi, ale už po několika jejích výplatách zemře, budou naspořené peníze z nevyplacených penzí nově zahrnuty do dědictví.
 • Nebudou dále poskytovat výsluhové a pozůstalostní penze.
 • Povinně bude existovat konzervativní fond, případně mohou penzijní společnosti zakládat další (dynamičtější) účastnické fondy.
 • Majetek fondu a majetek penzijní společnosti bude oddělen, účastnické fondy tak budou fungovat obdobně jako klasické otevřené podílové fondy.
 • Nízké poplatky za správu definované zákonem.
 • Mezi novými účastnickými fondy bude možné přestupovat.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist