Aktualizováno: 6.1.2021

Druhy důchodů

O každý důchod je nutné si písemně požádat na místně příslušné OSSZ, bez písemné žádosti nemůže být žádný důchod přiznán. Pro přiznání každého důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná a v roce 2021 činí 3 550 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Starobní důchod (řádný nebo-li klasický)

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku (v roce 2021 je nutné získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let), popřípadě splňuje další podmínky stanovené v §28, §29 zákona č.155/1995 Sb.

 • nejméně 25 let důchodového pojištění a dovršení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
 • nebo nejméně 15 let pojištění a dovršení 65 let věku.

Starobní důchod (předčasný odchod do důchodu)

nárok na důchod přiznávaný před dovršením věku nároku na „klasický starobní důchod“ (§ 31 zákona č.155/1995 Sb.) vzniká, jestliže žadatel získal dobu pojištění stanovenou podle §29 odst. 1 nebo 3 a

 • dosáhl alespoň věku 60 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, nebo
 • do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let.

Uváděné starobní důchody jsou odchylným způsobem počítány (Výpočet předčasného důchodu), liší se možností přiznání „klasického“ starobního důchodu a také podmínkami pro výplatu těchto důchodů vedle příjmu z výdělečné činnosti.

Předčasný důchod je trvale krácený důchod a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Invalidní důchod

(§ 38 zákona č.155/1995 Sb.)

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

 • a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
 • b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
 • c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Vedle uvedeného nepříznivého zdravotního stavu je požadovaná také potřebná doba důchodového pojištění v rozsahu stanoveném zákonem o důchodovém pojištění. O přiznaném stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař místně příslušné OSSZ na základě podané žádosti.

Plný invalidní důchod; tzv. "z mládí"

 • 18 let věku, trvalý pobyt v ČR, plná invalidita vznikla před dovršením 18 let věku a z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu tato osoba nemohla být účastná důchodového pojištění.

Posouzení zdravotního stavu včetně poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pro nárok na plný či částečný invalidní důchod náleží lékaři OSSZ.

Vdovský, vdovecký důchod

(§ 49, § 50 zákona č.155/1995 Sb.)

 • vdově nebo vdovci náleží v případě, že zemřelý manžel nebo manželka byli poživatelé důchodu starobního nebo invalidního nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.
 • vdově nebo vdovci náleží důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky; dále jen je-li splněna některá ze stanovených podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, invaliditu třetího stupně, dosažení požadovaného věku)

Sirotčí důchod

(§ 52 zákona č.155/1995 Sb.)

 • náleží nezaopatřenému dítěti zemřel-li jeho rodič, osvojitel nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázané výživou, kterou ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče.
Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist