K čemu je dobrý finanční plán?

Pokud se trochu zajímáte o vaše osobní finance, moľná jste se jiľ setkali s pojmem finanční plán. Díky finančnímu plánu získáte lepší přehled o vašich jiľ sjednaných produktech, jako jsou různá pojištění, spořicí produkty, investice, ale například i bankovní účty nebo úvěry. Finanční plán není jen přehled všech vašich aktuálně sjednaných finančních produktů – jedná se o ucelený koncept, který vám umoľní snáze dosáhnout vašich cílů. Z čeho finanční plán sestává, pro koho je vhodný a kdo vám ho můľe zdarma vytvořit?

Co vše obsahuje finanční plán?

Základem finančního plánu je analýza vaší finanční situace a finančních produktů, které máte sjednané. Jedná se o základní stavební kámen kaľdého kvalitního finančního plánu, protoľe jedině na základě spolehlivě provedené výchozí analýzy je moľné rozvrhnout vaše pojištění a investice tak, aby byl maximalizován váš prospěch.

Na základě analýzy vašich příjmů a výdajů vám bude navrľena částka, kterou byste měli mít na rezervy. Obvykle se doporučuje, aby měla domácnost jako krátkodobou rezervu k dispozici alespoň trojnásobek měsíčních výdajů. Dobrý finanční plán by měl ale pamatovat i na rezervu střednědobou a dlouhodobou. Výchozí analýza vaší finanční situace poslouľí jako základ pro veškeré další plánování.

Následně by měla být zajištěna rizika, coľ zahrnuje práci s pojistnými produkty, tedy zajištění příjmu a majetku. Pokud bude provedena dobře výchozí analýza, budete platit částku, která odpovídá pojištěnému riziku.

Ve čtvrté, poslední fázi, pak bude ve finančním plánu vytyčeno, jak můľete dosáhnout vašich finančních cílů - k tomu slouľí dlouhodobé rezervy. Přejete si bydlet ve vlastním nebo chcete naspořit dětem na studium? Je dobré na to myslet dopředu a mít jasně určenou cestu, jak tohoto cíle dosáhnete. Díky tomu si budete moci sestavit takové finanční portfolio, které pro vás bude nejvhodnější.

Je finanční plán vhodný i pro vás?

Nechat si sestavit finanční plán na míru je moudré rozhodnutí, ze kterého můľete mít uľitek ve formě ušetřených nebo dobře zhodnocených peněz a zajištění komplexní pojistné ochrany, která bude odpovídat vašim potřebám. Finanční plán by měl mít kaľdý, kdo myslí na svou budoucnost.  Aby ale skutečně pomohl, je třeba ho pravidelně aktualizovat.

Kdo vám vytvoří kvalitní finanční plán?

Finanční plán je jako kompas – poslouľí vám k orientaci ve světě financí. Vyuľijte nabídku bezplatného finančního poradenství Modré pyramidy a nechte si sestavit finanční plán na míru. Finanční poradci Modré pyramidy disponují dlouholetými zkušenostmi v oblastech financování bydlení,  spoření, investic, pojištění a dalších finančních produktů. Finanční plán od Modré pyramidy bude cenným přínosem pro vaši finanční budoucnost.

 Vydáno: 30.7.2015

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist